SH

 

Sh   sh   sh   sh   sh

 

When the baby is asleep,   sh   sh   sh

When you’re brushing your teeth,   sh   sh   sh

If you’re loud in the car,   sh   sh   sh

You’ll hear this sound wherever you are.

 

Sh   sh   sh   sh   sh

 

In words like she

shut   shell   shop

 

Or words like fish

brush   dish   wish.

 

( sh   says   sh )